СБР Орфей

Кариери

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – 
„ОРФЕЙ”  ЕООД
ГР. ДЕВИН

ТЕЛ: О30413657 /
 E – mail sbr_orpheus@abv.bg

О   Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

І. Специализирани болници за рехабилитация – „Орфей” ЕООД, гр. Девин ул . „Цветан Зангов” № 14, на основание  чл.90 и чл.91 от КТ във връзка с чл.68 ал.3, ал.6 и ал. 7 и чл.70 ал.1 от ЗЛЗ, във връзка със  Заповед №…. /2015 г., на Управителя  на СБР” ОБЯВЯВА КОНКУС за следните длъжности:
1. Началник  отделение за физикална терапия и рехабилитация (ОФТР) на заболявания на централната и периферна нервна система, опорно двигателен апарат  при възрастни.
2. Главна медицинска сестра на ОФТР
ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:
2.1. Конкурсът за длъжностите „Началник отделение” ще бъде по документи и събеседване с кандидатите на тема „Управление и развитие на отделението. Медицинска и икономическа ефективност на отделението. Контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност.”.
2.2. Конкурсът за длъжността „Главна медицинска сестра” ще бъде по документи и събеседване на тема „Управление на медицинските специалисти в СБР – Орфей.”ЕООД.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите за длъжностите „Началник отделение”:

  1. Да имат завършено висше медицинско образование;
  2. Да притежават диплом за придобита специалност по профила на отделението;
  3. Да имат 5 (пет) години трудов стаж – работа по специалността;

ІV. ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите за длъжността „Главна медицинска сестра”:

  1. Да притежават образователна квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”.
  2. Да имат 10  (десет) години трудов стаж като медицинска сестра

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. За длъжностите „Началник отделение”:
1.1. заявление за участие в конкурса,
1.2. автобиография,
1.3. свидетелство за съдимост,
1.4. медицинско свидетелство,
1.5. копие от диплом за завършено висше образование,
1.6. копие от диплом за придобита специалност по профила на отделението,
1.7. документ за трудов стаж,
1.8. актуално удостоверение за членство в БЛС.
2. За длъжността „Главна медицинска сестра”:
2.1. заявление за участие в конкурса,
2.2. автобиография,
2.3. свидетелство за съдимост,
2.4. медицинско свидетелство,
2.5. копие от диплом за образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”,
2.6. документ за трудов стаж.
VІІ. КРАЕН СРОК за подаване на документите – до 31 (тридесет и един) дни  след обнародване на обявата.
VІІІ. Документи се приемат на адрес: гр. Девин ,  област- Смолянска ,  ул.”Цветан Зангов ” № 14; „СБР-Орфей” ЕООД, , мед. секретар  -Гюлшен Коджа
Телефон за справки:  030413657.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика при подаване на документите.
ІХ. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писменно за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

Посетете СБР Орфей

СПА хотел „Орфей”