СБР Орфей

НЗОК

СБР има сключен договор с НЗОК и допълнително споразумение за 2021 г. за изпълнение на клинични пътеки №262, №263, №265 и №267.

Клиничните пътеки по НЗОК са 7 дневни и се заплаща
според категорията стая и потребителската такса.
Включва настаняване, лекарски преглед, 3 хранения на ден и по 3 физиотерапевтични процедури на ден.
Храненията започват с вечеря и завършват с обяд.

Указания

За изисквания и необходими документи за прием на пациенти по Клинични Пътеки № 263 и № 265 на НЗОК.
Указанията са на основание Решение  на НС на НЗОК от 2021 г. и Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на Министерство на здравеопазването.

КП No 262 ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Към СБР „ОРФЕЙ” се насочват пациенти с направление бл. МЗ-НЗОК №7 с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, в следните случаи:
1.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система
до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение
за новооткрито или усложнено основно заболяване :
-определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по
профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
-изразени моно-, хеми-, квадри-, пара- парези/парализи;
-изразен дискоординационен синдром;
-изразен паркинсонов синдром.
1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система
в случаите на необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия и пациенти
с трайно намалена трудоспособност над 70% по повод но основно заболяване.
1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната
система, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата
рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провеждащ
амбулаторното диспансерно наблюдение на пациента и/или рехабилитацията.

КП № 263 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА

Към СБР „ОРФЕЙ” се насочват пациенти с направление бл. МЗ-НЗОК №7 с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, в следните случаи:
        1. След проведено лечение в болница за активно лечение, до един месец от         датата на изписването от болницата.
1.1 Епикриза от Неврологично отделение / клиника / в  болница за активно лечение,  до един месец от изписването.  В епикризата да е отразена потребност от балнеолечение, физикална терапия и рехабилитация, в болнично заведение извършващо такава.
1.2 От специалистите /невролози/ от болницата по профила на лекуваното заболяване, където е проведено активното лечение. Направлението е с давност 30 (тридесет) дни  от датата на издаване.
1.3 От общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или специалист невролог с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, само на основание на препоръката за физикална терапия и рехабилитация отразена в епикризата, издадена от болницата, където пациентът се е лекувал, с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
1.4 EMГ;

       2. След проведена рехабилитация в извънболнична помощ от специалиста по Физикална и рехабилитационна медицина, с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ. ЕМГ

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ (извадка от приложение №11 на Решението – КП  263)

1.1Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система до 1 месец от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване и определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение, и наличие на:
-изразен двигателен дефицит – моно-, парапарези/парализи;
-данни за нервно-мускулно увреждане, установено с ЕМГ изследване;
-данни за коренчева компресия, установени с EMГ или образно изследване (КАТ/ЯМР);
-наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в автономността; 
-вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, болка, ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.). 
1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход до 1 месец от приключване на лечението по основното заболяване.
1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на периферната нервна система в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия
1.4. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.

КП № 265 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ 

Към СБР „ОРФЕЙ” се насочват пациенти с направление бл. МЗ-НЗОК №7 с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, в следните случаи:
        1. След проведено лечение в болница за активно лечение, до един месец от датата на изписването от болницата.
1.1 Епикриза от Неврологично, Ревматологично,  Травматологично отделение (клиника) в  болница за активно лечение,  до един месец (при медицински противопоказания до 3 три месеца)  от изписването.  В епикризата да е отразена потребност от балнеолечение, физикална терапия и рехабилитация, в болнично заведение извършващо такава.
1.2 От специалистите /невролози, ревматолози, травматолози/ по профила на лекуваното заболяване от болницата, където е проведено активното лечение. Направлението е с давност 30 (тридесет)  от датата на издаване.
1.3 От специалистите /невролози, ревматолози, травматолози/ по профила на лекуваното заболяване от болницата, където е проведено активното лечение с  Епикриза от проведена физикална терапия и рехабилитация в болнично заведение, в която е отразена необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период.
1.4 От общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или специалист /невролог, ревматолог, травматолог/ с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, само на основание на препоръката за физикална терапия и рехабилитация отразена в епикризата, издадена от болницата, където пациентът се е лекувал, с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
1.5 Образно изследване с разчет от рентгенолог : Рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест)  с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);
При диагнози с код М 51.1 (при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск) – с наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията);
При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно – двигателния апарат, не се изисква представяне на образно изследване. 
        2. След проведена рехабилитация в извънболнична помощ.
2.1 Направление за хоспитализация, с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, издадено от специалиста по Физикална и рехабилитационна медицина провел рехабилитацията.
2.2 Амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ .
2.3. Образно изследване с разчет от рентгенолог: Рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест) с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);
При диагнози с код М 51.1 (при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск) – с наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията);
 При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно – двигателния апарат, не се изисква представяне на образно изследване. 

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ (извадка от приложение №11 на Решението – КП  265)  

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с:
1.1.1. заболявания на опорно-двигателния апарат до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване, посочени в блок „Кодове на болести по МКБ-1″ на клинична пътека (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза); 
1.1.1.1. определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
1.1.1.2. наличие на:
– изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури;
– затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност;
– развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);
– изразен неврологичен дефицит – изразени парези/парализи в долните крайници;
1.1.2.  претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.
1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на опорно двигателния апарат в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период.
1.3 Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ по искане на лекаря специалист, провел рехабилитацията. 
Забележка: 
НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един пациент.
При пациенти, лекувани по тази клинична пътека, се заплаща повторна хоспитализация в рамките на същата година само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97.1. 

Задължителни документи за прием по клинични пътеки – 262, 263, 265 и 267:

 • направление бл. МЗ-НЗОК №7 с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване;
 • епикриза от болничното заведение и/или Амбулаторен лист от специалист от извънболничната помощ по указаните случаи;
 • за КП № 262: ЕМГ с давност шест месеца;
 • за КП № 263: ЕМГ с давност шест месеца;
 • за КП № 265: рентгенова снимка, КАТ/ЯМР изследване с давност 24 месеца, При диагнози с код М 51.1 – ЕМГ с давност шест месеца;
 • за КП № 267: рентгенова снимка, КАТ/ЯМР изследване с давност 24 месеца, При диагнози с код М 51.1 – ЕМГ с давност шест месеца;
 • лична карта ;
 • рецептурна книжка / ако има такава/;
 • решение на ТЕЛК /ако има такова/;
 • лична амбулаторна карта – ако желаете Болничен лист;
 • документ от Бюрото по труда – ако сте трайно безработен;
 • служебна бележка – ако сте медицински специалист ;
 • финансов документ – ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за 2019 календарна година.
 • медикаменти, които са ви предписани и приемате към момента
 • лични вещи – тоалетни принадлежности и др.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ № 263 И № 265:

 • пейсмейкър
 • неопластични заболявания
 • остри заболявания на сърцето и мозъка – инфаркт , инсулт и др.
 • сърдечна недостатъчност  III , IV степен
 •  белодробна недостатъчност
 • ритъмни и проводни нарушения
 • аневризми
 • артериална хипертония  II , III степен
 • тромбофлебит
 • психични заболявания
 • туберкулоза
 • инфекциозни заболявания
 • заразни кожни заболявания
 • тежка инвалидност
 • хронична бъбречна недостатъчност  III степен
 • тиреотоксикоза
 • епилепсия
 • декомпенсирана цироза
 • кървящи язви до 6 месеца след кръвоизлива.

Клинична пътека No267 „Физикална терапия, рехабилитация и
специализирани грижи след лечение от COVID-19“

Необходими документи за прием
1. Направление за хоспитализация бл. МЗНЗОК No7 с диагноза: Последици след
преболедуване от Ковид-19.

Направлението се издава от Общо практикуващия лекар/личния лекар/.

2. Епикриза от проведено активно болнично лечение от Ковид19 или настъпили
усложнения след преболедуването в рамките на три месеца след
дехоспитализацията, при която са изчерпани възможностите на активното
лечение на основното заболяване, усложненията и придружаващите
заболявания.

Забележка: В случай, че лицето е било под карантина може да бъде
прието до един месец след изтичане на карантинния период.

3. При наличие на образни изследвания/рентгенография, КТ или МРТ/ считат
се валидни с давност до три месеца преди хоспитализацията, удостоверени с
фиш или отразени в епикриза от проведената хоспитализация.

3. Отрицателен
PSR/антигенен тест в случай, че такъв не е отразен в епикризата
при дехоспитализацията.

Критерии за хоспитализация:

Пациент, преминал периода да активно лечение от
COVID-19 в болнично
заведение в рамките на до 3 месеца след дехоспитализацията, при които са
изчерпани възможностите на активното лечение на основното заболяване,
усложненията и придружаващите заболявания може да постъпи за лечение по
КП No267 при спазване на следния ред:

1. Консултация с общо практикуващия лекар /личния лекар/, който издава
амбулаторен лист бл. МЗНЗОК No1

2. С направление Талон за медицинска експертиза бл. МЗНЗОК No6, издадено
от:

ОПЛ;

СИМП;

лекар от частен прием.

С този талон, болният се насочва към ЛКК

ЛКК изготвя Протокол за клиничното състояние на пациента, който се
предоставя на ОПЛ.

При положително становище на ЛКК или вписано в епикризата от ЛЗБП
експертно становище, ОПЛ издава НХ бл. МЗНЗОК No7

ЗАПИСВАНЕТО НА ДАТИ ЗА ПРИЕМ СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕДВАРИТЕЛНО:
На тел: 03041 3657; GSM: 0882 046 294; e-mail; sbr_orpheus@abv.bg
Резервацията се потвърждава  5 дни преди постъпването!

Такса, заплащана от пациента, постъпващ по клинична пътека на НЗОК – 250.00 лв. за престоя:

(важи до 31.01.2024 г.)

 • Минимален болничен престой – 7 дни. Пациентите заплащат потребителска такса – 5.80 лв./ден и допълнително заплащане според категорията стая
 • I – ва – 2 легла: 209.40 лв. – Стая с две легла, тип хотелско обзавеждане, телевизия/бърз интернет, мини бар, кърпи и самостоятелен санитарен възел
 • II – ра – 2 легла: 169.40 лв. – Стая с две легла, тип хотелско обзавеждане и телевизия, мини бар, кърпи и самостоятелен санитарен възел
 • III – та – Заплаща се само потребителска такса – 40.60 лв.

Такса, заплащана от пациента, постъпващ по клинична пътека на НЗОК – 270.00 лв. за престоя:

(важи за периода 01.02.2024 г. – 07.06.2024 г.)

 • Минимален болничен престой – 7 дни. Пациентите заплащат потребителска такса – 5.80 лв./ден и допълнително заплащане според категорията стая
 • I – ва – 2 легла: 229.40 лв. – Стая с две легла, тип хотелско обзавеждане, телевизия/бърз интернет, мини бар, кърпи и самостоятелен санитарен възел
 • II – ра – 2 легла: 169.40 лв. – Стая с две легла, тип хотелско обзавеждане и телевизия, мини бар, кърпи и самостоятелен санитарен възел
 • III – та – Заплаща се само потребителска такса – 40.60 лв.

Такса, заплащана от пациента, постъпващ по клинична пътека на НЗОК –310.00 лв. за престоя:

(важи за периода 10.06.2024 – 05.09.2024 г.)

  • Минимален болничен престой – 7 дни. Пациентите заплащат потребителска такса – 5.80 лв./ден и допълнително заплащане според категорията стая
  • I – ва – 2 легла: 269.40 лв. – Стая с две легла, тип хотелско обзавеждане, телевизия/бърз интернет, мини бар, кърпи и самостоятелен санитарен възел
  • II – ра – 2 легла: 169.40 лв. – Стая с две легла, тип хотелско обзавеждане и телевизия, мини бар, кърпи и самостоятелен санитарен възел
  • III – та – Заплаща се само потребителска такса – 40.60 лв.

Такса, заплащана от пациента, постъпващ по клинична пътека на НЗОК –290.00 лв. за престоя:

(важи за периода 09.09.2024 – 31.12.2024 г.)

  • Минимален болничен престой – 7 дни. Пациентите заплащат потребителска такса – 5.80 лв./ден и допълнително заплащане според категорията стая
  • I – ва – 2 легла: 249.40 лв. – Стая с две легла, тип хотелско обзавеждане, телевизия/бърз интернет, мини бар, кърпи и самостоятелен санитарен възел
  • II – ра – 2 легла: 169.40 лв. – Стая с две легла, тип хотелско обзавеждане и телевизия, мини бар, кърпи и самостоятелен санитарен възел
  • III – та – Заплаща се само потребителска такса – 40.60 лв.

Посетете СБР Орфей

СПА хотел „Орфей”