СБР Орфей

нои

СБР „Орфей” – гр. Девин предлага богата гама от физиотерапевтични и рехабилитационни методи за лечение. Използват се природни и лечебни фактори – климат, минерални води в съчетание с апаратна физиотерапия, кинезитерапия.
Начин за резервации в СБР „ОРФЕЙ” – гр. Девин
1. На посочените телефони – 03041 / 36 57 или 0882 046 294
2. По електронна поща – е-mail: sbr_orpheus@abv.bg 
3. Чрез писмо по пощата – гр. Девин, ул. „Цветан Зангов” № 14
4. На място – в регистратура на СБР „ОРФЕЙ” – гр. Девин

Право на парични помощи за лечение и профилактика по програма НОИ имат:
1. лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
2.лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2012 г. е 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете.
НОИ осигурява парична помощ за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва средства за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно, средства за нощувки, както и частична помощ за хранене в размер на 5 лв. за един храноден. Остатъкът от цената на услугата се доплаща от получилия помощта в зависимост от заведението, в което е настанен.
Необходимо е да се направи резервация в СБР „ОРФЕЙ” – гр. Девин – цена 30 лв.
Преди това трябва да се информирате от териториалните поделения на НОИ за условията и реда за ползване на правата на парична помощ за профилактика и рехабилитация и за заболяванията и противопоказанията за заведението, в което желаете да направите резервация. При направата на резервация, трябва да се информирате и за размера на сумата, която ще доплащате за един храноден.
Удостоверения за ползване на парична помощ се издават на специални гишета на НОИ.
ЦЕНА при постъпване по НОИ
НОИ осигурява парична помощ за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой. В СБР „ОРФЕЙ” – гр. Девин сумата, която се доплаща от пациента в различните периоди от годината е посочена по-долу.
В цената се включва: нощувка; лечебно хранене – закуска, обяд и вечеря-по предварително изготвено меню; медицинско обслужване по предписание на лекар от рехабилитационния екип в зависимост от заболяването, застраховка;
Ползването на СПА център е по предварително утвърден график.
Извън рехабилитационната програма всеки пациент може да използва предлаганите медицински услуги срещу допълнително заплащане.

Деца до 16 годишна възраст със заболяване по профила на филиала ползват 25 % отстъпка за ден престой от стойността на КЗУ за съответната категория стая.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Медицинско направление.
Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98)
Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по – рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.
2. Документ за самоличност.
3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация,удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.
5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени (Приложение № 2)* – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
6. Разпореждане за приемане на злополуката за трудова – за лицата, претърпели трудова злополука.
7. Експертно решение за признаване на професионална болест – за лицата с професионална болест.
Забележка:
Програмата разрешава разпечатване на описаните образци на бланки за ползване от лица и осигурители.
Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.
Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

– Документ за самоличност.
– Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
– Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
– Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Всяко лице се задължава да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.

Услугата може да се ползва и от работещи пенсионери, осигурени за рисковете в чл.13в, ал.1 от КСО, както и от лицата с увреждания при условията на чл.13в, ал.3 от КСО.

 

Такса, заплащана от пациента, постъпващ по програма на НОИ – 310.00 лв. за престоя:
(важи за периода 01.04.2024 – 07.06.2024 г.)

  • Такса резервация – 30.00 лв.
  • Доплащане за храна – 220.00 лв.
  • СПА-пакет– 60.00 лв.

 

Такса, заплащана от пациента, постъпващ по програма на НОИ – 390.00 лв. за престоя:

(важи за периода 10.06.2024 – 05.09.2024 г.)

  • Такса резервация – 30.00 лв.
  • Доплащане за храна – 220.00 лв.
  • СПА-пакет и външен басейн– 140.00 лв.

 

Такса, заплащана от пациента, постъпващ по програма на НОИ – 360.00 лв. за престоя:
(важи за периода 09.09.2024 – 31.12.2024 г.)

  • Такса резервация – 30.00 лв.
  • Доплащане за храна – 220.00 лв.
  • СПА-пакет– 110.00 лв.

Диета – 9

Диета – 15

Посетете СБР Орфей

СПА хотел „Орфей”